Er is een voorbeeldverslag beschikbaar van het eindverslag niveau 0,5. Klik hieronder om dat te downloaden.

 

 • Algemeen

  Om je bij het maken van je eerste project een beetje te helpen is er een bestandje aanwezig dat je kunt gebruiken voor je verslagen. Je kunt deze downloaden op http://science-web.nl/onderzoek-verslagen-en-enquetes onder het kopje verslagen.
  Het is niet de bedoeling dat je deze bij latere verslagen blijft gebruiken, dan zul je het zelf moeten kunnen!

  ALGEMEEN:
  Een eindverslag schrijf je om te laten zien wat je allemaal hebt gedaan, gemaakt en onderzocht tijdens de opdracht. Hier staat beschreven hoe je zo'n verslag stap voor stap maakt. Lees dit voorschrift daarom heel erg nauwkeurig! 
  In heel veel gevallen zul je hoofdstukken tegenkomen waarvan je denkt dat je wel weet wat er bedoeld wordt. Ga niet af op alleen titels maar lees het voorschrift heel goed. De beoordeling van je eindverslag is namelijk gekoppeld aan dit voorschrift.

  EEN NIEUW HOOFDSTUK:
  Ieder tabblad in dit voorschrift staat voor een nieuw hoofdstuk. Ieder hoofdstuk begint op een nieuwe rechter pagina in je verslag (dit zijn de oneven pagina's als je dubbelzijdig print). Soms zal je daardoor lege pagina's in je verslag krijgen, denk maar aan de achterkant van je inleiding of de kaft.

 • Kaft

  Overnemen en eventueel verbeteren van je PvA!

  De kaft van je eindverslag moet voorzien zijn van de volgende zaken:

  1. de titel van je verslag
  2. je (jullie) naam (namen). Hierbij staat niet alleen je voornaam, maar ook je achternaam.
  3. de klas
  4. de inleverdatum.

  Daarnaast bestaat je kaft uit een of meerder afbeeldingen die duidelijk maken waar het verslag over gaat.
  De kaft moet vooral zakelijk zijn, hiermee wordt bedoeld dat er alleen noodzakelijke informatie op staat en dat afbeeldingen ook echt iets met de opdracht te maken hebben. Ga hem dus niet versieren met allerlei overbodige kleurtjes en afbeeldingen die niet met de opdracht te maken hebben.
  Hieronder zie je drie voorbeelden van goede zakelijke kaften van Rijkswaterstaat.

        

  Na de kaft volgt een witpagina. Deze witpagina is de achterkant van de kaft. Hier kun je eventuele copyrightbepalingen of een dankwoord neerzetten.

  J.E. van Elferen
  © 2012, J.E. van Elferen 
  Alle rechten voorbehouden.
  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

   

 • Inleiding

  De inleiding is een heel erg belangrijk onderdeel van het verslag. De inleiding moet de lezer uitdagen om het verslag te lezen. In de inleiding schrijf je een kort verhaal waarin je vertelt wat de opdracht is, wie de opdrachtgever is en waarom juist jij (of jullie groepje) hiermee aan de slag gaat. De inhoud moet dus kort aangeven waar het verslag over gaat en moet de lezer nieuwsgierig maken!

  Aangezien de inleiding veel vertelt over de inhoud van het eindverslag, is het raadzaam om dit onderdeel als allerlaatste item te schrijven. Een samenvatting schrijf je namelijk nooit als eerste. 

 • Inhoudsopgave

  Maak een duidelijke en overzichtelijke inhoudsopgave van je verslag met paginanummers. Je kunt dat in Word automatisch laten doen. Klik hier om te kijken hoe je dat kunt doen.

  Nummer ook de hoofdstukken en verdeel die weer in verschillende paragrafen.
  Start een nieuw hoofdstuk altijd bovenaan een rechter pagina.

 • Hoofdstuk 1:
  Waarom deze opdracht belangrijk is

  Overnemen en eventueel verbeteren van je PvA!

  Een ontwerp of onderzoek bestaat altijd uit één hoofdopdracht en enkele kleinere (deel)vragen. Deze maak je zodat je uiteindelijk tot een beter resultaat komt. In dit gedeelte leg je uit waarom je de hoofdopdracht uitvoert en wat je daarbij precies moet doen.  

  Geef een uitgebreide beschrijving, in eigen woorden, van de volgende punten:

  §1.1 DE OPDRACHT:  
  Wat houdt de op de opdracht precies in?
  Beschrijf dit in je eigen woorden en ben zo volledig mogelijk. 

  §1.2 DE AANLEIDING:   
  Waarom wil de opdrachtgever dat deze opdracht wordt uitgevoerd?
  Hoe komt het dat deze opdracht er is? Hij is niet gemaakt om jou bezig te houden, maar omdat er echt een probleem of vraagstuk ligt dat opgelost moet worden. Waar komt dat vandaan?
  Beschrijf dit in je eigen woorden en ben zo volledig mogelijk. 

  §1.3 DE OPDRACHTGEVER:
  Wie is het, waar werkt hij/zij, wat doet het bedrijf?

  §1.4 HET BELANG:                  
  Wat is het belang / nut van deze opdracht?
  Met "het belang" bedoelen we waarom een opdracht belangrijk is om uit te voeren. Dit is niet hetzelfde als de aanleiding (waarin je uitlegt waar een opdracht uit voort komt). Geef hier aan waarom het belangrijk is dat deze opdracht ook echt wordt uitgevoerd. Vaak bekijk je dit punt vanuit de mensen (of dieren) die veel in aanraking komen met wat jullie onderzoek / ontwerp.
  Beschrijf dit in je eigen woorden en ben zo volledig mogelijk. 

  §1.5 DE BELANGHEBBENDEN:  
  Voor wie zijn de resultaten van jullie onderzoek / ontwerp van belang?
  Wie heeft er het meeste voordeel van het resultaat van jullie onderzoek of ontwerp? Hierbij wordt niet de opdrachtgever of de docent bedoeld, deze beoordelen enkel jouw project. Probeer te bedenken wie er allemaal nog meer mee in aanraking komen.
  Beschrijf dit in je eigen woorden en ben zo volledig mogelijk. 

  §1.6 VERWACHT RESULTAAT:    
  Wat verwacht je aan het einde van het project te kunnen afleveren aan de opdrachtgever?
  Deze paragraaf wordt altijd heel moeilijk gevonden. Als je antwoord met "we willen een goed project draaien" dan geef je niet aan wat je als resultaat wilt hebben. Probeer te omschrijven wat je aan het einde van je project allemaal hebt uitgezocht of gemaakt. Hoe hoop je dat deze producten eruit zien en wat wil je allemaal af hebben?
  We zeggen ook wel eens dat het meetbaar moet zijn. "Een goed project" kun je niet meten, maar als je aangeeft dat je 4 verschillende schetsen wilt maken, dan kun je ook echt laten zien dat dat gelukt is. 
  Beschrijf dit in je eigen woorden en ben zo volledig mogelijk. 

 • Hoofdstuk 2: Wat hebben we gedaan tijdens de opdracht

  Overnemen en eventueel verbeteren van je PvA! (en hier natuurlijk in de verleden tijd schrijven)

  Dit hoofdstuk geeft een duidelijk beeld van wat er allemaal tijdens de uitvoering van de opdracht gedaan moest worden. 
  De eerste paragraaf is een kort overzicht van de stappen binnen de opdracht, vervolgens volgt per deelopdracht een uitgebreider overzicht.

  §2.1: De onderzoeksvragen en deelopdrachten
  In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk geef je een kort overzicht van de hoofdopdracht en de deelopdrachten/onderzoeken die gedaan zijn. Het kan hier zijn dat er zelf deelopdrachten bij verzonnen zijn. Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer je niet voldoende kennis hebt om de opdracht uit te voeren. Een zelf bedachte deelopdracht kan een enquête, een interview of een literatuuronderzoek zijn.

  §2.2: Omschrijving van de deelopdrachten

  §2.2.1 Omschrijving deelopdracht 1

  Omschrijf deelopdracht 1 met behulp van de 5 W’s. Dit houdt in dat het volgende besproken moet worden:
  Wat: Geef hier een titel van de deelopdracht en formuleer in eigen woorden wat de opdrachtgever van je verwacht. Dit moet duidelijk geformuleerd zijn en mag niet te beantwoorden zijn met ja of nee.
  Waarom: Wat is het doel van deze opdracht, waarom moet deze opdracht gedaan worden?
  Werkwijze:  Wat heb je allemaal nodig voor de uitvoering van deze opdracht? Beschrijf niet enkel de materialen, maar ook de verschillende stappen waarin je uitlegt hoe je de opdracht uit gaat voeren.
  Wie: Wie is er verantwoordelijk voor de uitvoering van deze opdracht en wie gaat hem uitvoeren. De verantwoordelijke controleert het werk van de uitvoerders en houdt de tijdsplanning in de gaten.
  Wanneer: Wanneer wordt deze opdracht uitgevoerd en wanneer moet hij afgerond zijn?

  §2.2.2 Omschrijving deelopdracht 2

  Omschrijf deelopdracht 2 met behulp van de 5 W’s. Dit houdt in dat het volgende besproken moet worden:
  Wat: Geef hier een titel van de deelopdracht en formuleer in eigen woorden wat de opdrachtgever van je verwacht. Dit moet duidelijk geformuleerd zijn en mag niet te beantwoorden zijn met ja of nee.
  Waarom: Wat is het doel van deze opdracht, waarom moet deze opdracht gedaan worden?
  Werkwijze:  Wat heb je allemaal nodig voor de uitvoering van deze opdracht? Beschrijf niet enkel de materialen, maar ook de verschillende stappen waarin je uitlegt hoe je de opdracht uit gaat voeren.
  Wie: Wie is er verantwoordelijk voor de uitvoering van deze opdracht en wie gaat hem uitvoeren. De verantwoordelijke controleert het werk van de uitvoerders en houdt de tijdsplanning in de gaten.
  Wanneer: Wanneer wordt deze opdracht uitgevoerd en wanneer moet hij afgerond zijn?

   Etc. (Je maakt per deelopdracht een aparte deelparagraaf).

 • Hoofdstuk 4:
  Theoretische verdieping

  Overnemen en eventueel verbeteren van je PvA! (en natuurlijk aanvullen met alle andere informatiebronnen die jullie na het maken van het PvA nog hebben gebruikt)

  Jullie zoeken per groepslid minimaal drie bronnen om je in te verdiepen. Deze verdieping moet jullie meer inzicht geven in de stof die hoort bij de opdracht, zodat je een beter resultaat krijgt dan wanneer je geen extra informatie had gezocht. Goede bronnen zijn bijvoorbeeld boeken, tijdschriften, kranten en internetsites.
  Per bron maak je een korte samenvatting van ongeveer ½ A4 per bron
  De beste samenvatting maak je door tijdens het lezen van het artikel aantekeningen te maken van maximaal 4 woorden per aantekening. Vervolgens leg je de bron weg en schrijf je een lopend verhaal waarin al je aantekeningen terug komen. Op deze manier voorkom je letterlijk overschrijfwerk. De beschreven bronnen moeten bij de opdracht aansluiten en van goede kwaliteit zijn.


  Werk de bron als volgt uit:

  URL/ISBN: geef hier een zo volledig mogelijke titel van de bron. Vooral bij internetsites is dit heel belangrijk. Een vermelding als 'www.wikipedia.nl' is niet voldoende. Geef aan op welk deel van die sites je de informatie hebt gevonden. 
  Google is een zoekmachine en kan dus nooit als bron opgevoerd worden!
  Geraadpleegd door: jouw naam
  Samenvatting: hierboven kun je lezen hoe je dat moet doen


  Bijvoorbeeld:

  URL/ISBN: http://science-web.nl/onderzoek-verslagen-en-enquetes
  Geraadpleegd door: Joris van Elferen
  Samenvatting: hier komt dan jouw samenvatting van de bron te staan (van ongeveer ½ A4). Er mag ook een afbeelding bij, maar dat mag niet ten koste gaan van de tekst. Zonder afbeelding moet je bron dus al ongeveer ½ A4 zijn. 

 • Hoofdstuk 4: Hoe we de opdracht hebben uitgevoerd

  Jullie gaan meer uitgebreid dan in het plan van aanpak in op hoe jullie de opdrachten hebben uitgevoerd. Per deelopdracht leggen jullie uit op de wijze welke gegevens verzameld zijn of hoe jullie een product gemaakt hebben. Wanneer je tijdens het maken van een product foto's hebt gemaakt om de voortgang weer te geven kun je die hier mooi neerzetten. Dit hoofdstuk is volledig in voltooid verleden tijd geschreven. 

  Let goed op dat je in dit hoofdstuk nog geen resultaten geeft! Ook dit hoofdstuk deel je op in paragrafen.

  §4.1 Deelopdracht 1

  Omschrijf wat je allemaal gedaan hebt om deelopdracht 1 uit te voeren. Geef eventueel bewijzen af met behulp van foto's.

  §4.2 Deelopdracht 2

  Omschrijf wat je allemaal gedaan hebt om deelopdracht 2 uit te voeren. Geef eventueel bewijzen af met behulp van foto's.

  §4.3 Deelopdracht enz

  Omschrijf wat je allemaal gedaan hebt om deelopdracht enz uit te voeren. Geef eventueel bewijzen af met behulp van foto's

 • Hoofdstuk 5: Resultaten en conclusies

  Dit is het belangrijkste onderdeel Je bespreekt hier de uitkomsten van het project. Per deelvraag bespreken jullie de resultaten en conclusies. Bij de resultaten geven jullie alleen de belangrijkste gegevens. Het is bijvoorbeeld niet nodig om hier ieder getal van bijvoorbeeld een enquête neer te zetten. Een samenvatting of gemiddelden van deze gegevens zijn voldoende. Als je een mindmap hebt gemaakt plaats je deze ook hier. Een prototype of ander groot product kun je invoegen door middel van foto's en een korte omschrijving.

  Als je een onderzoek gedaan hebt (dan kan een enquête zijn, maar ook een literatuuronderzoek) dan geef je ook een conclusie die je uit de resultaten kunt trekken. Bij grafieken en metingen hoort ook een conclusie. Noteer deze direct bij de betreffende deelopdracht.

  §5.1 Deelopdracht 1

  Laat de resultaten van deelopdracht 1 zien.

  §5.2 Deelopdracht 2

  Laat de resultaten van deelopdracht 2 zien.

  §5.3 Deelopdracht enz

  Laat de resultaten van deelopdracht enz zien.


  In sommige gevallen is het noodzakelijk om een eindconclusie te formuleren.

 • Hoofdstuk 6: Evaluatie

  In dit onderdeel bespreek je hoe het project is gegaan. Wat vond je van de samenwerking? Welke onderdelen hebben jullie goed aangepakt en welke onderdelen gingen minder goed? Wat zou je de volgende keer anders aanpakken (als je het nog een keer over kon doen)?
  Noem tot slot voor ieder groepslid twee tips (verbeterpunten) en twee tops (dingen die goed zijn gegaan).

  Bij de start van het volgende project kun je hier rekening mee houden.

 • Hoofdstuk 7: Literatuurlijst

  Overnemen en eventueel verbeteren van je PvA! (vul deze natuurlijk wel aan met nieuwe bronnen die je gebruikt hebt)

  Maak een (alfabetische) lijst van alle bronnen die je tijdens het onderzoek geraadpleegd hebt. 
  Bij elke bron moet een korte beschrijving staan waarom deze bron nuttig was voor je onderzoek. Een bron kan ook een afbeelding, een video of een persoon zijn. 
  De literatuurlijst ziet er als volgt uit: 

  Titel bron: noteer hier de naam van de bron
  URL/ISBN: noteer hier de URL naar de bron of de ISBN code van de bron
  Schrijf hier in maximaal twee zinnen wat het nut is van deze bron en welke informatie je hier gevonden hebt.

  Bijvoorbeeld:

  Titel bron: Verslagen en enquêtes
  URL/ISBN:
   http://science-web.nl/onderzoek-verslagen-en-enquetes
  Deze bron was nuttig omdat we hier hebben geleerd hoe verslagen en enquêtes moeten worden gemaakt. Dit kunnen we gebruiken bij het opstellen van ons eindverslag en de enquête waarmee we willen onderzoeken hoeveel basisschoolleerlingen sporten in de week.

 • Hoofdstuk 8: Logboek

  Maak een logboek waarin per groepslid duidelijk wordt wat hij/zij heeft gedaan en hoeveel tijd hij/zij daarmee bezig is geweest. Doe dat aan het einde van iedere les. Ook huiswerk noteer je in je logboek.

  Maak hiervoor een tabel, waarin je per les aangeeft, aan welke opdracht is gewerkt, door wie eraan is gewerkt, hoe lang eraan is gewerkt.
  Wanneer een (deel)opdracht is afgerond, noteer je ook wie het gecontroleerd heeft.

  JE KUNT NATUURLIJK OOK DE LOGBOEK BUILDER VAN SCIENCE-WEB GEBRUIKEN!

   

Creative Commons-Licentie
Dit werk van Science-web.nl valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Kopiëren en/of verspreiden van deze informatie, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan indien u voldoet aan de licentievoorwaarden, tenzij nadrukkelijk, schriftelijk, anders is overeengekomen. 
Een link naar dit artikel wordt door ons wel zeer gewaardeerd.